»

Print this نوشته

فیزیوتراپی قبل ازجراحی

دستورالعمل درمان غیر جراحی

درپارگی یا گیرافتادگی تاندونهای روتاتور کاف  شانه

گیر کردن و یا پارگی تاندونهای روتاتور کاف(کلاهک چرخاننده) شانه بصورت احساس درد در هنگام بالا آوردن  یا چرخاندن شانه و یا درد شبانه در شانه خود را نشان میدهد که میتواند همراه با احساس ضعف در شانه  نیزباشد.از آنجا که درمان به موقع و مناسب آن که ابتدا بصورت غیر جراحی و در صورت عدم بهبودی درمان جراحی آرتروسکوپیک است  میتواند مانع عوارضی چون ضعیف شدن پیشرونده عضلات روتاتور کاف و گسترش پارگی آنها و تخریب مفصل شانه و در نهایت نیاز به تعویض مفصل شانه شود علاوه بر درمان دارویی انجام قدم به قدم و با حوصله نرمشهایی که ذکر میشوند میتواند شما را در ایجاد بهبودی و پیشگیری از آسیب مجدد شانه یاری کنند

  درمان غیر جراحی این بیماران باید بصورت قدم به قدم وزیر نظر پزشک و فیزیوتراپ انجام شود.

 الف)قدم اول:در کار یا ورزش خود از حرکات تکراری که آسیب بیشتری به شانه میزند خودداری کنید .در این مورد میتوانید از پزشک یا فیزیوتراپ خود کمک بگیرید

ب) قدم دوم:دامنه حرکتی شانه را به میزان طبیعی برگردانید.اینکار را با انجام حرکات کششی که در تصاویر آموزش داده میشود در محدوده ای که احساس کشش در شانه داشته باشید ولی درد ایجاد نشودانجام دهید  هر کشش به مدت یک دقیقه حفظ شود و۵ بار در روز تکرار شود

78

 910

11

ج)قدم سوم:وقتی که دامنه حرکتی غیر فعال شانه به میزان طبیعی بازگشت  زمان مناسب برای بازگرداندن قدرت عضلات به خارج چرخاننده و به داخل چرخاننده بازو میباشد که باید در حالیکه بازوها از تنه جدا نشوند انجام شوند.

12

تمرینات تقویت عضله دلتوئید و عضلات حرکت دهنده استخوان کتف نیز در حدی  که  احساس راحتی میکنید در این مرحله(سوم) انجام شود

13 14

15

د) قدم چهارم:پس از بهبودی برای درست انجام دادن کار و ورزش خود حتما با پزشک خود مشورت کنید تا دوباره دچار آسیب نشوید

در صورت عدم بهبودی با انجام دقیق و با حوصله موارد فوق به منطور پیشگیری از عوارض غیر قابل برگشت این ضایعات در شانه برای جراحی آرتروسکوپیک شانه به پزشک خود مراجعه نمایید

Permanent link to this article: http://shoulderclinic.ir/?p=209