آموزش پزشکان و فیزیوتراپها

Permanent link to this article: http://shoulderclinic.ir/?page_id=22

شانه

فیزیوتراپی قبل از جراحی آرتروسکوپیک ترمیم پارگی روتاتور کاف فیزیوتراپی پس از جراحی آرتروسکوپیک ترمیم پارگی روتاتور کاف شانه منجمد(Frozen shoulder) گیر کردن تاندونهای شانه(Impingement syndrom) آسیبهای شانه در ورزشکاران(shoulder in sport)

مشاهده‌ی صفحه »

آرنج

سندروم تونل کوبیتال(Cubital tunnle syndrom)

مشاهده‌ی صفحه »

دست

دست له شده(mangled hand) آسیب اعصاب محیطی(Peripheral nerve injury)

مشاهده‌ی صفحه »